Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van VP Design
met maatschappelijke zetel te Pater jacobsstraat 11, 3560 Lummen, België en
ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0676981410. (Hierna: “VP Design”).

Artikel a) – Toepassingsgebied van de voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke
tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons
aangeboden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de
algemene voorwaarden van de klant.

Artikel b) – Offertes opgemaakt door VP Design
Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30
kalenderdagen werden aanvaard door de klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid
als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de klant én door ons. Wij
behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van
reden te weigeren op ieder moment voor de betaling van de eerste factuur of de
uitvoering van enige dienst/verkoop van product. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW
(tenzij anders vermeld). Prijzen zijn indicatief en kunnen onderhevig zijn aan
prijswijzigingen. Indien de aanvaarding van de offerte, zelfs op ondergeschikte punten,
afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is VP Design daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst. Offertes gelden niet automatisch
voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins
VP Design tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel c) – Prijs en betaling
De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte. Al onze facturen
zijn betaalbaar binnen de termijn vermeld op de factuur na ontvangst ervan, behoudens
indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt of er schriftelijk een andere
overeenkomst is vastgelegd. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten
pas starten na ontvangst van het voorschot. Voor iedere vertraging in de betaling is de
klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en voorafgaande
ingebrekestelling een wettelijk bepaalde verwijlintrest verschuldigd van waarbij elke
begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele
schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd die vermeld wordt op onze
offerte. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen
verwijlintresten te betalen. Betwistingen dienen binnen de tien werkdagen na
verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te
worden.


Artikel d) – Leveringstermijnen – Duur en beëindiging
De duur van onze overeenkomsten worden beschreven in onze offertes. De
overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst
worden beëindigd ingeval de klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord
bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.


Artikel e) – Intellectuele eigendomsrechten
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie
zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze
toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de
intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld
onze tekeningen, ontwerpen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc …
niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming.


Artikel f) – Vertrouwelijkheid en Privacy
Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en
verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar ons
privacy beleid.


Artikel g) – Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn
wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in
deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze
aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die
bestelling bedongen prijs (excl. BTW). In geval van normaal aanvaardbare onderbreking
of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit
binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare
onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen
niet beschouwd worden als tekortkomingen.


Artikel e) – Overmacht
In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat
geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht,
ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar
verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer
maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen,
brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk
of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet
beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of
andere ingeschakelde derden,…


Artikel f) – Bevoegdheid en toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die
voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of
betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze
maatschappelijke zetel bevoegd.

Maak een website of blog op WordPress.com